9:00 - 17:00

Nasze godziny otwarcia Pon-Pt

881 931 886

Umów spotkanie telefonicznie

Facebook

Mail

Obszary praktyki

a
a

Sprawy karne

Od 36 lat adwokaci naszej kancelarii na terenie kraju prowadzą sprawy karne i karnoskarbowe. Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sprawach kryminalnych, gospodarczych oraz z t.zw. cyberprzestępczości. Usługi oferowane przez prawników kancelarii obejmują każdy etap postępowania karnego i karnoskarbowego, można je skatalogować, w szczególności na:

Postępowanie przygotowawcze
Postępowanie przygotowawcze ma na celu ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi – w świetle okoliczności sprawy – przestępstwo, wykrycie i ujęcie sprawcy, zebranie danych, wyjaśnienie okoliczności sprawy, ustalenie osób pokrzywdzonych i rozmiarów szkody, zgromadzenia materiału dowodowego dla sądu. Z punktu widzenia interesów klienta, często niezbędne jest szybkie, a jednocześnie przemyślane działanie, gdyż czynności podejmowane na tym etapie postępowania mają oczywiście doniosłe konsekwencje dla rozstrzygnięcia w sprawie.
Postępowanie przed sądem I instancji
Na tym etapie pełnomocnik albo obrońca ma na zadaniu  aktywny udział w rozprawach i posiedzeniach. Oznacza to również intensywną pracę z klientem między rozprawami, bieżącym analizowaniem sytuacji procesowej i wynikających z niej konsekwencji dla realizacji ustalonej i opracowanej taktyki procesowej, a także konsekwencji kroków prawnych podjętych w sprawie karnej, także dla innych spraw klienta, nawet przyszłych. Koniecznym elementem tego etapu pracy jest umiejętność szybkiego reagowania na nierzadko niepowtarzalne zdarzenia procesowe mogące mieć wpływ na końcowe rozstrzygnięcie sądu, jak np. zgłoszenie adekwatnego wniosku formalnego, zadanie pytania, złożenie oświadczenia.
Postępowanie apelacyjne
Tylko właściwie skonstruowana apelacja albo zażalenie jest w stanie wywołać pożądany skutek. Nierzadko bowiem w wyniku rozpoznania środka zaskarżenia wniesionego w sprawie karnej, dochodzi do zmiany rozstrzygnięcia sądu I instancji albo jego uchylenia i umorzenia postępowania, albo przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Sztuką jest przedstawić w sposób zwięzły trafne argumenty, które mogą przekonać skład sędziowski analizujący sprawę ponownie w zaskarżonym zakresie.
Postępowanie wykonawcze
W postępowaniu wykonawczym rola obrońcy skupia się na zapewnieniu klientowi jak najlepszej sytuacji prawnej i faktycznej po wyroku. Posiadamy szerokie doświadczenie w sprawach o wyrok łączny, dozór elektroniczny, zamianę środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na blokadę alkoholową, warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary.

Sprawy rodzinne

Od ponad 20 lat adwokaci naszej kancelarii specjalizują się w skomplikowanych sprawach rodzinnych. Wymaga to szczególnej staranności, zrozumienia sytuacji rodzinnej klienta oraz w zależności od pozyskanych informacji podjęcia zdecydowanych kroków prawnych.  Prowadzimy sprawy o:

Rozwód
Jeżeli nie ma szans na uratowanie małżeństwa, rozwód może nastąpić na zgodny wniosek strony, z winy obu stron, albo z winy jednego z małżonków. W toku postępowania rozwodowego podejmujemy w interesie klienta zdecydowane działania już od samego początku. Dzięki temu, jeszcze przed wyrokiem, a w trakcie postępowania, jesteśmy w stanie uzyskać alimenty albo tymczasowo uregulować kontakty.
Alimenty
Doradzamy i prowadzimy sprawy związane z alimentami. Przyjęcie odpowiedniej taktyki procesowej umożliwia uzyskanie alimentów w trakcie procesu, jeszcze przed wydaniem wyroku.
Kontakty
Rodzice oraz ich dzieci mają prawo i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów. W niektórych sytuacjach wymagane jest podjęcie działań zmierzających do wypracowania planu realizacji kontaktów z dziećmi. W tym zakresie może być konieczna interwencja sądu rodzinnego. Należy zauważyć, iż ustalenia kontaktów z dzieckiem mogą domagać się również dziadkowie czy rodzeństwo.
Rozdzielność majątkową
Ustanowienie rozdzielności majątkowej może posłużyć ochronie interesów jednego z małżonków. Należy zauważyć, iż zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego małżonek, z ważnych powodów, może także żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną
Podział majątku
Od ponad 20 lat adwokaci naszej kancelarii specjalizują się w skomplikowanych sprawach związanych z podziałem majątku czy zniesieniem współwłasności.
a
a

Odszkodowania

Usługi naszej kancelarii obejmują również doradztwo oraz reprezentacja w sądach i przed ubezpieczycielem w sprawach, w których możliwe jest uzyskanie odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Wypadki komunikacyjne
Reprezentujemy zarówno pozwanych, jak i powodów. Z tytułu wypadku komunikacyjnego osoba poszkodowana może uzyskać:
  • odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów,
  • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę,
  • zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, szczególną dietą, opieką nad poszkodowanym, transportu poszkodowanego i jego bliskich, adaptacji mieszkania do potrzeb poszkodowanego, przygotowania go do nowego zawodu,
  • renty uzupełniającej wyrównawczej albo odszkodowania jednorazowego,
  • renty z tytułu zwiększonych potrzeb,
  • renty z tytułu niesprawności po wypadku skutkującej niemożnością wykonywania pracy,
  • zwrot utraconych zarobków.
W przypadku, gdy osoba poszkodowana zmarła, niektórych roszczeń dochodzić może najbliższy członek rodziny.
Odszkodowania z umowy
W imieniu naszych klientów dochodzimy roszczeń z tytułu niewykonania albo nienależytego wykonania umowy. Przed udzieleniem porady prawnej zapoznajemy się szczegółowo z treścią dokumentów oraz wskazujemy możliwe kierunki dochodzenia roszczeń. Przygotowujemy również umowy, odpowiednio zabezpieczając klienta.
Ochrona dóbr osobistych
Zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w w innych przepisach. Uprawniony może żądać zaniechania działania zagrażającego jego dobrom osobistym. W razie naruszenia dobra osobistego może on także żądać usunięcia skutków takiego naruszenia, zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli zaś wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.
Wypadek w pracy
W przypadku, gdy pracownik dozna uszczerbku na zdrowiu podczas wykonywania czynności służbowych, może on dochodzić roszczeń od ZUS oraz pracodawcy. Często konkretne zdarzenia są błędnie kwalifikowane – nie jako wypadki przy pracy, ale w drodze z pracy do domu, albo z domu do pracy. Istotne znaczenie ma treść protokółu powypadkowego. Pomoc profesjonalnego pełnomocnika ma niezaprzeczalne znaczenie, a jego udział już w postępowaniu powypadkowym może doprowadzić do uzyskania należnych świadczeń.

Obsługa prawna firm

Od lat zajmujemy się stałą obsługą przedsiębiorców oraz spółdzielni. Zapewniamy konsultacje, analizę dokumentów, reprezentację przed sądami, udział adwokata w czynnościach terenowych, dyżury in-house, sporządzanie dokumentów i umów, dochodzenie roszczeń, reprezentowanie podczas egzekucji należności, udział w zgromadzeniach organów, przygotowywanie uchwał, statutów i dokumentacji wewnętrznej. Warunki współpracy uzgadniane są na spotkaniu.

Nowe technologie

Prawnicy naszej kancelarii posiadają niezbędne wykształcenie kierunkowe, wiedzę oraz umiejętności w zakresie technologii dostarczanych drogą cyfrową. Doradzają w zakresie prawnych aspektów nowych technologii na każdym etapie ich wdrażania. Współpracujemy również z biegłymi z zakresu informatyki śledczej.

Informatyka śledcza
Wykorzystujemy wiedzę oraz narzędzia informatyczne do przeprowadzenia analizy możliwości pozyskania elektronicznych dowodów oraz białego wywiadu gospodarczego. Działania te sprawdzają się w większości spraw, w których niezbędne jest pozyskanie informacji z cyfrowych nośników danych. Udzielamy konsultacji oraz sporządzamy na zlecenie raporty z wykonanych czynności.
Cloud-computing
Przeprowadzimy audyt oraz doradzimy od strony prawnej w jaki sposób powinna przebiegać procedura wdrożenia usług przetwarzania danych w „chmurze”.
RODO
Zajmujemy się implementacją RODO w przedsiębiorstwach. Oferujemy przeprowadzenie audytu prawidłowości/zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, przygotowanie niezbędnej dokumentacji, szkolenia.
Kryptowaluty
Prawnicy naszej kancelarii udzielą odpowiedzi na pytania związane z aspektami prawnymi obrotu kryptowalutami (Bitcoin, Ethereum etc.). Problematyczne mogą być szczególne aspekty podatkowe obrotu kryptowalutą zwłaszcza, że kryptowaluty nie mają stałych uregulowań prawnych, zaś przepływ cyfrowej waluty ma charakter transgraniczny.

Nieruchomości

Sprawy z zakresu prawa rzeczowego często swoje podłoże mają w skomplikowanym prawnie stanie faktycznym. Od wielu lat pomagamy rozwiązać naszym klientom problemy w powyższym zakresie.

a
a

Sprawy spadkowe

Doradzamy naszym klientom w sprawach związanych z dziedziczeniem testamentowym i ustawowym. Posiadamy także wiedzę w zakresie sukcesji przedsiębiorstw.

Potrzebujesz pomocy profesjonalistów? Skontaktuj się z nami